Take a fresh look at your lifestyle.

Buku

Daning : Maufur

NDEAN tah kabeh wong ngarti sing arane buku. Luwih-luwih wong sing wis tau sekolah, utawa bocah-bocah sing saiki egin lagi sekolah. Merga buku barang sing penting kanggo panguripan menungsa. Kosi-kosi ana pepatah sing nyebut yen buku kiye jendela dunia, maksude yen pengin ngerti kahanan dunya, ora usah adoh-adoh keliling dunya, tapi cukup maca buku. Malah orang mung ngarti dunia, liwat maca buku wong bisa ngarti akherat. Mung bae, ngartine sacuil tok.

Tanggal enem wulan Pebruari wingi, enyong olih SMSe. Monine kaya kiye; “Assalamualaikum wr wb. Pak Maufur, kula Siska. Mahasiswi Unnes. Saniki kula sampun lulus, lajeng badhe ngaturaken buku skripsi kangge panjenengan. Wekdal kapan kula saged kepanggih?” Enyong njawab, “Dinten meniko saged, ngenjang nggih saged.” Siska SMS maning. “Menawi dinten kemis kados pundi nggih pak? Pramila kula taksih wonten Semarang.” Enyong njawab, “nggih monggo.” Semaure Siska, “Matur nuwun pak, semangke kulo ambali malih menawi badhe mriku.”

Dina kemise, tanggal wolu, Siska SMS. Assalamualaikum wr wb. Nuwun sewu pak, dinten menika saged kepanggih wonten pundi nggih? Matur suwun.” Tak jawab, “Wonten kampus nggih mba.” Deweke SMS maning. “Baik pak, saya menuju ke sana.” Batine enyong, iss…ganing ndingaren nganggo basa Indonesia. Ya wis ora papa, campuran. Arane gen nang undang-undange, kira-kira monine kaya kiye; “Bahasa Indonesia diutamakan, bahasa asing dingertine, lan bahasa daerah dilestarikan.”

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Let sadelat, Siska anjog nang kampus. Ketemu enyong, omong-omong sadelat, trus nekena buku skripsi sing judule, “Pemertahanan Bahasa Jawa Dialek Tegal dalam Kumpulan Cerkak Tegalan Warung Poci Karya Dr. Maufur.” Enyong maca judul karo mikir, cerkak kiye artine crita cekak uatawa crita pendek, alias cindek. Trus ana tulisane Skripsi Program Studi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawa, Jurusan Bahasa lan Sastra Jawa.

Bengine, enyong maca isi skripsine Siska. Isine mbahas buku Warung Poci nang limang perkara: (1) ukara dasar; (2) imbuhan; (3) reduplikasi; (4) reduplikasi imbuhan; lan (5) tembung saroja. Ukara-ukara sing nggo contoh, kaya tah: negena, nyrecel, idem, ndopok, wanyad, Rejek, clereng, gembrebeti, belinyik, dislonongi, saporete, mucu-mucu, apen-apen, rahat-rahat, kaplak-kaplak, maha-maha, del-delan, jakwire, nggotak-nggatuk, puas ladas, taun wawu, kuna lecit, mati kaku, ngepruk kocolan, uput-uput, juntrunge, nongol, garuk-garuk, pecingan, nduwuri, landep, lan lia-liyane.

Dibahas nganggo ilmu sing samestine karo Siska Aditya Ningsih, dibimbing karo Eka Yuliastuti M.A lan Widodo M.Pd. Trus diuji karo Dr. Sri Rejeki Urip, Mujimin M.Pd. lan Endang Kurniati M.Pd. Simpulan sing ditulis yen buku Warung Poci kuwe nggambarna: (1) pemertahanan kata-kata dialek Tegal; (2) Sing nulise pengin nostalgia jaman wektu egin cilik; (3) Dialek Tegal sifate dinamis; dadi (4) Ana gesar-gesere; (5) Ukoro-ukoro disusun karo sing nulis, nduwe warna sing beda karo liyane. Trus, salah sijine saran, monine kaya kiya: Peran karya sastra Tegalan kanggo mempertahanan dialek Tegal lan perwujudan dialek Tegal kanggo kurikulum nang sanjerone pelajaran muatan lokal nang wilayah Tegal kuat nemen, dadi karya sastra Tegalan kudu ditingkatna.

Sauwise maca skripsine Siska, enyong mbatin. Siji buku warung poci wis ndadekena ana wong lulus dadi sarjana. Kaping lorone, kudu terus diapiki, ben warnane sangsaya sejen nemen. kaping telu, bisa nggo pelajaran muatan lokal. Teruusss, enyong liwat Warung Poci uga, ngucap “Selamat ya mba Siska.”
Egin soal buku sastra Tegalan, enyong wingi olih WA saka Lanang. Kaya biasane, deweke angger olih WA saka wong liya, sing ana urusane karo sastra Tegalan, diterusna maring enyong. Monine kaya kiye: “Sugeng sonten mas Lanang Setiawan. Nderek tetepangan, kulo Sunarto saking Bekasi. Kulo pikantuk nomer telpon panjenengan saking rencang Balai Bahasa Jateng. Menawi pikantuk kulo bade nderek koleksi novel-novel panjenengan, utaminipun ingkang ngagem basa jawi. Novel punapa mawon ingkang taksih wonten? Matur nuwun saderengipun.”

Lanang ora ngirim balesane deweke maring Sunarto. Ndean sing penting enyong nudukena yen olih WA saka bekasi isine kaya kuwe. Soal balesan saka enyong tah ora perlu sampeyan ngarti. Okem? Ya wislah karepe. Sing enyong ngarti, Lanang pancen tukang, eh…ahli nggawe buku. Buku kumpulan artikel, novel, kumpulan puisi, kumpulan syair tembang, cerpen, lan liya-liyane. Ana sing naganggo bahasa Indonesia, tapi akehe basa Tegalan.

Ana koran cetak utawa koran digital, ana tip rekaman, ana majalah, ana HP android, lan liya-liyane. Kanggone enyong, Lanang, lan Atmo, buku egin tetep penting, lan diperlokena karo wong akeh. Terus bae mas Lanang lan kang Atmo, gawe buku, sadadine.

 

BERITA LAINNYA